News Political

රහස් පොලිසිය ගෝටාභයගෙන් ප‍්‍රශ්ණ කරන්න යයි.. අල්ලස් චෝදනාවක්…

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්නැයි අධිකරණය විසින් පොලිසියට නියෝග කර ඇත.

ජනාධිපති මන්දිරයේ දී 178 ලක්ෂයක මුදලක් අරගල කරුවන් විසින් සොයා ගැනීමේ සිදු වීමට අදාලව මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

මෙම මුදල හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිදන කාමරය තිබී හමුවූ බවත් එය අල්ලස් මුදලක්ද නැතිනම් වෙනත් කාරණයක් සඳහා ලැබූවක්දැයි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදුකරනු ලෙසත් අධිකරණය හමුවේ කළ ඉල්ලීමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිටිනා නිවසට ගොස් අදාළ ප්‍රකාශය ලබා ගන්නා ලෙසද කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිළිණ ගමගේ මහතා විසින් පොලිසියට නියෝග කරමින් දැනුම් දී ඇත.

Related posts

රන්ජන් ජනපති සමාව ඉල්ලන බව රනිල්ට කියයි?

Shiran Viraj

මන්ත‍්‍රීවරයෙක් ඇමති ලේකම්වරයෙකුට පොලිසිය තුලදී ගුටි දෙයි..

Shiran Viraj

පැය 17ක් පෝලිමේ සිට භූමිතෙල් ලීටර එකහමාරක්…

Shiran Viraj

4,226 comments

slotsite November 30, 2022 at 11:38 am

Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. slotsite Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

Reply
internet_mmml December 1, 2022 at 4:16 am

провайдеры интернета по адресу https://www.domashnij-internet-v-moskve.ru.

Reply
토토사이트 December 1, 2022 at 5:30 am

This article has been of great help to the topic I was looking for for an assignment. Thank you for your posts and I’d love to see them often. 토토사이트

Reply
토토사이트추천 December 1, 2022 at 5:31 am

I would like to commend you for the views you have drawn up as an expert on the subject you have written. How can you understand it so easily? Also, how good is the quality of the information. I know your efforts to write this article better than anyone. Thanks for sharing a nice message. 토토사이트추천

Reply
메이저토토사이트 December 1, 2022 at 5:32 am

Thank you for creating such an amazing and creative blog. It’s amazing how you can write in such a creative way. Have you thought about other topics to post? I’m just working on that subject. I hope my blog was helpful.메이저토토사이트

Reply
hek December 2, 2022 at 9:40 am

So far I cannot find better size that will provide me with such important things.
However, I like this site too:
escort tel aviv

Reply
Content Generator December 2, 2022 at 5:23 pm

Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness, scheduled posting to your WordPress :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

Reply
토토사이트 December 8, 2022 at 8:57 am

If this post is really the result of you, I’m really surprised. If possible, I would like to refer to your article and add this to my article. 토토사이트

Reply
메이저사이트 December 8, 2022 at 8:57 am

It seems to be the most similar product to what I was looking for. The products you introduce seem to be all good one by one. I don’t think I’ve ever regretted purchasing a product you introduced like 메이저사이트. thank you

Reply
먹튀검증사이트 December 8, 2022 at 8:58 am

I think this post you wrote is a noteworthy article. Especially useful! We started quietly, but we are getting closer! Joy, keep making more and more impressive! 먹튀검증사이트

Reply
ringtonetex December 9, 2022 at 10:07 am

nigeria national anthem mp3 ringtone https://ringtonessphone.com/nigerian-national-anthem.html

Reply
kursy_utkl December 10, 2022 at 12:48 pm

устинова ирина волосы https://www.keratinprof.online.

Reply
Upknas December 11, 2022 at 12:18 pm

buy indocin 50mg suprax 200mg for sale order trimox for sale

Reply
WilliamElito December 13, 2022 at 1:08 am Reply
Jeffreycrync December 13, 2022 at 3:55 am Reply
ElmerAmimi December 13, 2022 at 4:41 pm Reply
Matthewcow December 13, 2022 at 7:22 pm

Информационно-аналитический проект Банковая – Самое интересное о банках

https://www.facebook.com/bankovaya/

Reply
Matthewcow December 13, 2022 at 7:29 pm

Информационно-аналитический проект Банковая

https://vk.com/bankovaya

Reply
GeorgeMen December 13, 2022 at 9:40 pm Reply
GeorgeMen December 13, 2022 at 9:56 pm Reply
ElmerAmimi December 13, 2022 at 10:13 pm Reply
podklyuche_gbol December 14, 2022 at 12:36 am

провести интернет в квартиру в ростове на дону [url=https://www.domashnij-internet-rostov-na-donu.ru#провести-интернет-в-квартиру-в-ростове-на-дону]https://www.domashnij-internet-rostov-na-donu.ru[/url].

Reply
ElmerAmimi December 14, 2022 at 12:37 am Reply
ReginaDeeni December 14, 2022 at 4:54 pm

Admin, просьба воздержаться от комментариев моего топика ???? ??????? ?????????? ???????? ????? ???.. ?????? ????????… – Hello FM мне интересен 🙂

Программный [url=https://dol-ritm.ru]детский лагерь “РИТМ”[/url]- это отличный шанс провести каникулы с пользой!

Дети приезжают к нам на уникальный творческий шоу-проект “Созвездие талантов”, где каждый ребенок может выбрать себе направление по которому он будет работать всю смену, посещая кружки, кастинги и занятия спортом.

[url=https://dol-ritm.ru/]путевки в лагерь на осень 2023[/url]
——-

[url=https://norilskarenda.ru/stati/ekonomicheskoe-razvitie-norilska/]сколько стоит путевка в лагерь[/url]
[url=http://jackie-chan.ru/guestbook.php4]спортивно оздоровительный лагерь[/url]
[url=https://www.vandenplas.de/gallery/godmaker-videopremiere-2/attachment/0006/?error_checker=captcha&author_spam=ReginaArola&email_spam=alexmiltren5%40hotmail.com&url_spam=https%3A%2F%2F1xbetbonuses.com%2F&comment_spam=Admin%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%200006%20%7C%20Vanden%20Plas%20Official%20%7C%20Germanys%20leading%20Prog-Metal%20Band%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%3A%29%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fdol-ritm.ru%3E%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%5C%22%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9C%5C%22%3C%2Fa%3E-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B9%21%20%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%5C%22%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%5C%22%2C%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D1%8E%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fdol-ritm.ru%2F%3E%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202023%3C%2Fa%3E%20——-%20%20%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fmsmark.com%2Fblog%2Fpresse%2Fms-mark-se-dveloppe%3E%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%3C%2Fa%3E%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fnorilskarenda.ru%2Fstati%2Fekonomicheskoe-razvitie-norilska%2F%3E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%3C%2Fa%3E%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fonibaku.ru%2F567-secret-folder-glava-1%3E%D0%B4%D0%BE%D0%BB%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%3C%2Fa%3E%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fsamorezi.com%2Fvse_novosti%2Fnovosti_iz_mira_homyachkov%2F%3E%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%3C%2Fa%3E%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Flaknn.ru%2Fproduktsiya%2Flak%2Ftselevoe-naznachenie%3E%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%3C%2Fa%3E%20b919503]путевка в лагерь[/url]
[url=http://msmark.com/blog/presse/ms-mark-se-dveloppe]путевка в лагерь[/url]
[url=http://www5a.biglobe.ne.jp/%7Eb_cat/sunbbs/index.html]дол ритм[/url]
feaf8c6

Reply
podklyuchi_enOt December 14, 2022 at 7:24 pm

домашний интернет http://domashnij-internet-voronezh.ru/.

Reply
podklyuche_xaKn December 15, 2022 at 3:48 am

интернет в екатеринбурге http://domashnij-internet-ekaterinburg.ru/.

Reply
ElmerAmimi December 15, 2022 at 5:11 pm Reply
ElwoodEncor December 16, 2022 at 2:53 am Reply
ElwoodEncor December 16, 2022 at 3:01 am Reply
ElmerAmimi December 16, 2022 at 5:53 am Reply
skyreverytuh December 17, 2022 at 6:35 am

[url=https://skyrevery.com/destinations/private-jet-tenerife/]Tenerife Sur Private Jet Charter [/url] – more information on our website [url=https://skyrevery.com]skyrevery.com[/url]
[url=https://skyrevery.com/]Private jet rental[/url] at SkyRevery allows you to use such valuable resource as time most efficiently.
You are the one who decides where and when your private jet will fly. It is possible to organize and perform a flight between any two civil airports worldwide round the clock. In airports, private jet passengers use special VIP terminals where airport formalities are minimized, and all handling is really fast – you come just 30 minutes before the estimated time of the departure of the rented private jet.
When you need [url=https://skyrevery.com/]private jet charter[/url] now, we can organise your flight with departure in 3 hours from confirmation.

Reply
santehnik_azPn December 17, 2022 at 2:37 pm

сантехник спб вызвать https://all-sanitary.ru.

Reply
avtoservis_zbsl December 19, 2022 at 4:33 pm

оборудование для сто купить http://oborudovanie-dlya-avtoservisa-1.ru/.

Reply
DaviddoumN December 20, 2022 at 3:04 pm Reply
Calliebergy December 20, 2022 at 4:14 pm Reply
Calliebergy December 20, 2022 at 4:27 pm Reply
DeloresmaP December 20, 2022 at 4:29 pm Reply
DeloresmaP December 20, 2022 at 4:44 pm Reply
Dinosaurlquery December 21, 2022 at 7:51 am

dino game elgoog https://chromedinos.com

Reply
karkasnye_dhMi December 21, 2022 at 8:40 am

каркасное строительство https://www.karkasnye-doma-pod-klyuch-krasnoyarsk.ru/.

Reply
MariaFinly December 21, 2022 at 2:07 pm Reply
Maxinebit December 21, 2022 at 2:14 pm Reply
MariaFinly December 21, 2022 at 2:18 pm Reply
Iayrsp December 21, 2022 at 2:21 pm

tacrolimus medication requip brand ursodiol 300mg cost

Reply
Maxinebit December 21, 2022 at 2:21 pm Reply
Maxinebit December 21, 2022 at 2:28 pm Reply
Theresatot December 21, 2022 at 3:09 pm Reply
Theresatot December 21, 2022 at 3:21 pm Reply
MeganCruit December 21, 2022 at 3:31 pm

Reply
MeganCruit December 21, 2022 at 3:46 pm Reply
Pamelagah December 21, 2022 at 4:14 pm Reply
Pamelagah December 21, 2022 at 4:26 pm Reply
Carolshefs December 21, 2022 at 4:50 pm

Reply
Carolshefs December 21, 2022 at 5:05 pm Reply
JulieDup December 21, 2022 at 5:20 pm Reply
JulieDup December 21, 2022 at 5:32 pm Reply
GloriaReike December 21, 2022 at 6:09 pm Reply
GloriaReike December 21, 2022 at 6:23 pm

Reply
LauraHaidO December 21, 2022 at 6:25 pm Reply
LauraHaidO December 21, 2022 at 6:37 pm Reply
Antoniatoish December 21, 2022 at 7:27 pm

Reply
Herminetug December 21, 2022 at 7:28 pm Reply
Herminetug December 21, 2022 at 7:40 pm Reply
Antoniatoish December 21, 2022 at 7:42 pm

Reply
Staceyviora December 21, 2022 at 8:32 pm Reply
Staceyviora December 21, 2022 at 8:44 pm Reply
RosettaEtemy December 21, 2022 at 8:46 pm

Reply
RosettaEtemy December 21, 2022 at 9:00 pm Reply
Cecilegag December 21, 2022 at 9:38 pm Reply
Cecilegag December 21, 2022 at 9:50 pm Reply
LydiaShilm December 21, 2022 at 10:05 pm

Reply
LydiaShilm December 21, 2022 at 10:19 pm

Reply
ElaineAdepe December 21, 2022 at 10:42 pm Reply
ElaineAdepe December 21, 2022 at 10:54 pm Reply
SheilaKal December 21, 2022 at 11:23 pm Reply
WilliamWeina December 21, 2022 at 11:34 pm

joocasino deposit bonus code

Der joocasino casino promo code wird zwar nicht sehr gro? sein, aber besser als nichts.
Wer hat den Aviator entwickelt?Diese Unterhaltung wurde von Spribe entwickelt, einem fuhrenden Anbieter von Online-Casino-Titeln. Spribe ist seit uber 10 Jahren im Geschaft und hat einige der beliebtesten Glucksspieltitel auf dem Markt entwickelt.

Reply
SheilaKal December 21, 2022 at 11:37 pm

Reply
Tiffanytweta December 21, 2022 at 11:45 pm Reply
Tiffanytweta December 21, 2022 at 11:56 pm Reply
Rachellaxody December 22, 2022 at 12:41 am Reply
EleanorDig December 22, 2022 at 12:47 am Reply
Rachellaxody December 22, 2022 at 12:55 am

Reply
EleanorDig December 22, 2022 at 12:58 am Reply
LauraHem December 22, 2022 at 1:47 am Reply
LauraHem December 22, 2022 at 1:58 am Reply
LindsayIncaB December 22, 2022 at 1:59 am

Reply
LindsayIncaB December 22, 2022 at 2:13 am

Reply
SherrieFag December 22, 2022 at 2:49 am Reply
SherrieFag December 22, 2022 at 3:01 am Reply
DeborahneofS December 22, 2022 at 3:17 am

Reply
DeborahneofS December 22, 2022 at 3:31 am

Reply
TanyaNix December 22, 2022 at 3:50 am Reply
TanyaNix December 22, 2022 at 4:01 am Reply
Ericaalows December 22, 2022 at 4:35 am

Reply
Ericaalows December 22, 2022 at 4:49 am Reply
PhyllisDed December 22, 2022 at 4:52 am Reply
PhyllisDed December 22, 2022 at 5:03 am Reply
Eleanorjek December 22, 2022 at 5:52 am Reply
CrystalSpoug December 22, 2022 at 5:53 am Reply
Eleanorjek December 22, 2022 at 6:04 am Reply
CrystalSpoug December 22, 2022 at 6:07 am Reply
Mariaseept December 22, 2022 at 6:53 am Reply
Mariaseept December 22, 2022 at 7:05 am Reply
MaggieWeege December 22, 2022 at 7:11 am

Reply
MaggieWeege December 22, 2022 at 7:25 am Reply
Minniehyday December 22, 2022 at 7:55 am Reply
Minniehyday December 22, 2022 at 8:07 am Reply
HattieFlard December 22, 2022 at 8:29 am

Reply
HattieFlard December 22, 2022 at 9:31 am

Reply
DonnaKAH December 22, 2022 at 10:35 am Reply
DonnaKAH December 22, 2022 at 10:50 am Reply
Mattiephida December 22, 2022 at 11:54 am

Reply
Mattiephida December 22, 2022 at 12:09 pm

Reply
CarolynRed December 22, 2022 at 1:14 pm

Reply
CarolynRed December 22, 2022 at 1:28 pm Reply
HelenOxync December 22, 2022 at 2:33 pm

Reply
HelenOxync December 22, 2022 at 2:48 pm

Reply
Mattieelact December 22, 2022 at 3:52 pm

Reply
Mattieelact December 22, 2022 at 4:07 pm Reply
Effiebah December 22, 2022 at 5:11 pm Reply
Effiebah December 22, 2022 at 5:26 pm Reply
Effiebah December 22, 2022 at 6:32 pm Reply
Effiebah December 22, 2022 at 6:46 pm

Reply
JulieKassy December 22, 2022 at 8:28 pm

Reply
JulieKassy December 22, 2022 at 8:42 pm Reply
Dorothyhor December 22, 2022 at 8:44 pm Reply
Dorothyhor December 22, 2022 at 8:56 pm Reply
NancyVUs December 22, 2022 at 9:52 pm Reply
Latonyahaigh December 22, 2022 at 9:54 pm Reply
Latonyahaigh December 22, 2022 at 10:06 pm Reply
NancyVUs December 22, 2022 at 10:07 pm Reply
BrianaHourl December 22, 2022 at 10:58 pm Reply
BrianaHourl December 22, 2022 at 11:11 pm Reply
AdrianaVoige December 22, 2022 at 11:13 pm

Reply
AdrianaVoige December 22, 2022 at 11:28 pm Reply
ClaudiaFoors December 23, 2022 at 12:04 am Reply
ClaudiaFoors December 23, 2022 at 12:16 am Reply
LorettaFlere December 23, 2022 at 12:35 am

Reply
LorettaFlere December 23, 2022 at 12:50 am

Reply
Amandafroky December 23, 2022 at 1:08 am Reply
Amandafroky December 23, 2022 at 1:21 am Reply
Bettygep December 23, 2022 at 1:56 am

Reply
Bettygep December 23, 2022 at 2:11 am

Reply
BonnieHef December 23, 2022 at 2:13 am Reply
BonnieHef December 23, 2022 at 2:26 am Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 3:14 am Reply
Robertahourb December 23, 2022 at 3:18 am Reply
Melindarew December 23, 2022 at 3:18 am Reply
Melindarew December 23, 2022 at 3:31 am Reply
JeraldKak December 23, 2022 at 3:31 am Reply
Robertahourb December 23, 2022 at 3:33 am Reply
SarahPhync December 23, 2022 at 4:23 am Reply
SarahPhync December 23, 2022 at 4:35 am Reply
DonnasergO December 23, 2022 at 4:39 am Reply
DonnasergO December 23, 2022 at 4:54 am Reply
Jamiesleli December 23, 2022 at 5:29 am Reply
Jamiesleli December 23, 2022 at 5:41 am Reply
CeciliaKal December 23, 2022 at 6:01 am Reply
CeciliaKal December 23, 2022 at 6:16 am

Reply
Shelleytut December 23, 2022 at 6:34 am Reply
Shelleytut December 23, 2022 at 6:47 am Reply
LucilleAmuff December 23, 2022 at 7:23 am

Reply
LucilleAmuff December 23, 2022 at 7:38 am

Reply
RosalieEvant December 23, 2022 at 7:40 am Reply
RosalieEvant December 23, 2022 at 7:52 am Reply
RingtoneGor December 23, 2022 at 7:55 am Reply
Nicolebep December 23, 2022 at 8:45 am Reply
Rebeccacib December 23, 2022 at 8:46 am

Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 8:54 am Reply
Nicolebep December 23, 2022 at 8:57 am Reply
Rebeccacib December 23, 2022 at 9:01 am Reply
DeniseTic December 23, 2022 at 9:48 am Reply
DeniseTic December 23, 2022 at 10:00 am Reply
ColleenUsevy December 23, 2022 at 10:09 am Reply
ColleenUsevy December 23, 2022 at 10:24 am Reply
Kelleygex December 23, 2022 at 10:53 am Reply
Kelleygex December 23, 2022 at 11:05 am Reply
SusanneDrode December 23, 2022 at 11:32 am

Reply
JeraldKak December 23, 2022 at 11:44 am Reply
SusanneDrode December 23, 2022 at 11:48 am

Reply
TammiPen December 23, 2022 at 11:59 am Reply
TammiPen December 23, 2022 at 12:11 pm Reply
Opheliarit December 23, 2022 at 12:56 pm

Reply
Whitneyced December 23, 2022 at 1:06 pm Reply
Opheliarit December 23, 2022 at 1:11 pm Reply
Whitneyced December 23, 2022 at 1:18 pm Reply
BonitaVom December 23, 2022 at 2:13 pm Reply
Tamekaroorm December 23, 2022 at 2:19 pm

Reply
BonitaVom December 23, 2022 at 2:25 pm Reply
Tamekaroorm December 23, 2022 at 2:34 pm Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 2:43 pm Reply
JeraldKak December 23, 2022 at 2:52 pm Reply
JeraldKak December 23, 2022 at 3:13 pm Reply
Sheenamurse December 23, 2022 at 3:19 pm Reply
Sheenamurse December 23, 2022 at 3:32 pm Reply
Normasuh December 23, 2022 at 3:42 pm Reply
Normasuh December 23, 2022 at 3:58 pm Reply
ThelmaCap December 23, 2022 at 4:25 pm Reply
ThelmaCap December 23, 2022 at 4:37 pm Reply
Myrtlemaike December 23, 2022 at 5:05 pm Reply
Myrtlemaike December 23, 2022 at 5:21 pm Reply
Carolvar December 23, 2022 at 5:31 pm Reply
Carolvar December 23, 2022 at 5:44 pm Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 5:51 pm Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 6:11 pm Reply
JeraldKak December 23, 2022 at 6:23 pm Reply
Crystalfoomb December 23, 2022 at 6:30 pm

Reply
Tishamop December 23, 2022 at 6:40 pm Reply
Crystalfoomb December 23, 2022 at 6:45 pm

Reply
Tishamop December 23, 2022 at 6:54 pm Reply
ThurmanVah December 23, 2022 at 7:24 pm Reply
Emilybrilt December 23, 2022 at 7:52 pm Reply
AlisonCoibe December 23, 2022 at 7:54 pm Reply
Emilybrilt December 23, 2022 at 8:06 pm Reply
AlisonCoibe December 23, 2022 at 8:09 pm Reply
CarolynDop December 23, 2022 at 9:01 pm Reply
Melindajal December 23, 2022 at 9:11 pm Reply
CarolynDop December 23, 2022 at 9:13 pm Reply
Melindajal December 23, 2022 at 9:23 pm Reply
Georgiaglose December 23, 2022 at 10:06 pm Reply
Georgiaglose December 23, 2022 at 10:18 pm Reply
Amandalig December 23, 2022 at 10:19 pm

Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 10:23 pm Reply
Amandalig December 23, 2022 at 10:31 pm

Reply
NicholedoN December 23, 2022 at 11:09 pm Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 11:16 pm Reply
NicholedoN December 23, 2022 at 11:21 pm Reply
NatalieDeesk December 23, 2022 at 11:27 pm

Reply
NatalieDeesk December 23, 2022 at 11:39 pm

Reply
ElmerAmimi December 23, 2022 at 11:44 pm Reply
EvelynFes December 24, 2022 at 12:12 am Reply
EvelynFes December 24, 2022 at 12:24 am Reply
PeggyTic December 24, 2022 at 12:35 am Reply
PeggyTic December 24, 2022 at 12:48 am Reply
ElmerAmimi December 24, 2022 at 1:00 am Reply
ElmerAmimi December 24, 2022 at 1:03 am Reply
BarbaraBreap December 24, 2022 at 1:12 am Reply
BarbaraBreap December 24, 2022 at 1:23 am Reply
MariaFag December 24, 2022 at 1:44 am Reply
MariaFag December 24, 2022 at 1:57 am Reply
AmandaHak December 24, 2022 at 2:12 am Reply
AmandaHak December 24, 2022 at 2:23 am Reply
JamieNit December 24, 2022 at 2:25 am Reply
ElmerAmimi December 24, 2022 at 2:41 am Reply
Mariajoive December 24, 2022 at 2:53 am

Reply
JeraldKak December 24, 2022 at 2:55 am Reply
Mariajoive December 24, 2022 at 3:06 am

Reply
Bobbiephex December 24, 2022 at 3:11 am Reply
ElmerAmimi December 24, 2022 at 3:20 am Reply
Bobbiephex December 24, 2022 at 3:22 am Reply
JeraldKak December 24, 2022 at 3:57 am Reply
Tabithanar December 24, 2022 at 4:09 am Reply
Tabithanar December 24, 2022 at 4:20 am Reply
Rachelimpob December 24, 2022 at 5:07 am Reply
Bronwynmox December 24, 2022 at 5:10 am Reply
ElmerAmimi December 24, 2022 at 5:11 am Reply
Rachelimpob December 24, 2022 at 5:18 am Reply
Bronwynmox December 24, 2022 at 5:23 am Reply
Hazelbiorp December 24, 2022 at 6:05 am Reply
Hazelbiorp December 24, 2022 at 6:15 am Reply
AmeliaEmugh December 24, 2022 at 6:18 am

Reply
AmeliaEmugh December 24, 2022 at 6:31 am

Reply
JessicaBup December 24, 2022 at 7:01 am Reply
JessicaBup December 24, 2022 at 7:12 am Reply
JeraldKak December 24, 2022 at 7:18 am Reply
Gloriafunse December 24, 2022 at 7:27 am Reply
Gloriafunse December 24, 2022 at 7:39 am Reply
Karinpar December 24, 2022 at 7:59 am Reply
Karinpar December 24, 2022 at 8:10 am Reply
AliciaNab December 24, 2022 at 8:35 am Reply
AliciaNab December 24, 2022 at 8:48 am

Reply
ElmerAmimi December 24, 2022 at 9:10 am Reply
AmandaBef December 24, 2022 at 9:44 am

Reply
GraceKer December 24, 2022 at 9:53 am Reply
AmandaBef December 24, 2022 at 9:56 am Reply
GraceKer December 24, 2022 at 10:04 am Reply
MariaSpita December 24, 2022 at 10:50 am Reply
Berthabaw December 24, 2022 at 10:53 am

Reply
MariaSpita December 24, 2022 at 11:01 am Reply
Berthabaw December 24, 2022 at 11:06 am Reply
Reneeinfic December 24, 2022 at 11:49 am Reply
Reneeinfic December 24, 2022 at 12:00 pm Reply
Jocelyngeone December 24, 2022 at 12:02 pm Reply
Jocelyngeone December 24, 2022 at 12:15 pm Reply
Lauragok December 24, 2022 at 12:47 pm Reply
Lauragok December 24, 2022 at 12:58 pm Reply
LindsayRog December 24, 2022 at 1:12 pm Reply
LindsayRog December 24, 2022 at 1:25 pm Reply
ChloeUniff December 24, 2022 at 1:45 pm Reply
ChloeUniff December 24, 2022 at 1:55 pm Reply
Janetstync December 24, 2022 at 2:23 pm

Reply
Janetstync December 24, 2022 at 2:35 pm Reply
Carolynfen December 24, 2022 at 2:43 pm Reply
Carolynfen December 24, 2022 at 2:53 pm Reply
Louisemap December 24, 2022 at 3:33 pm Reply
NancyAxomb December 24, 2022 at 3:40 pm Reply
Louisemap December 24, 2022 at 3:45 pm

Reply
NancyAxomb December 24, 2022 at 3:51 pm Reply
MaryannBex December 24, 2022 at 4:38 pm Reply
Margodilia December 24, 2022 at 4:43 pm Reply
MaryannBex December 24, 2022 at 4:49 pm Reply
Margodilia December 24, 2022 at 4:56 pm

Reply
Ingridmog December 24, 2022 at 5:37 pm Reply
abhaziya_wrEl December 24, 2022 at 5:44 pm

абхазия цены на отдых https://www.otdyh-v-abhazii-1.ru.

Reply
Ingridmog December 24, 2022 at 5:48 pm Reply
IsabelCam December 24, 2022 at 5:53 pm

Reply
IsabelCam December 24, 2022 at 6:06 pm Reply
Paulinewhorm December 24, 2022 at 6:36 pm Reply
Paulinewhorm December 24, 2022 at 6:46 pm Reply
WendyTut December 24, 2022 at 7:03 pm Reply
WendyTut December 24, 2022 at 7:16 pm

Reply
Cheryldek December 24, 2022 at 7:34 pm Reply
JeraldKak December 24, 2022 at 7:38 pm Reply
Cheryldek December 24, 2022 at 7:45 pm Reply
Naomijig December 24, 2022 at 8:14 pm Reply
Naomijig December 24, 2022 at 8:27 pm

Reply
Belindasox December 24, 2022 at 9:24 pm Reply
Belindasox December 24, 2022 at 9:36 pm Reply
AmberSix December 24, 2022 at 10:33 pm

Reply
gagra_fgMn December 24, 2022 at 10:44 pm

квартира в гаграх https://snyat-zhile-v-gagrah.ru/gagra/kvartiry.

Reply
AmberSix December 24, 2022 at 10:46 pm Reply
SandraBoype December 24, 2022 at 11:43 pm Reply
SandraBoype December 24, 2022 at 11:56 pm Reply
ElmerAmimi December 25, 2022 at 12:05 am Reply
VivianOwepe December 25, 2022 at 12:52 am Reply
VivianOwepe December 25, 2022 at 1:05 am

Reply
WandaGal December 25, 2022 at 2:02 am Reply
WandaGal December 25, 2022 at 2:14 am

Reply
Miriamunoto December 25, 2022 at 3:10 am Reply
Miriamunoto December 25, 2022 at 3:23 am Reply
AshleyZerce December 25, 2022 at 4:19 am

Reply
SoundeffectslQuory December 25, 2022 at 4:23 am Reply
AshleyZerce December 25, 2022 at 4:32 am Reply
Juanitaimami December 25, 2022 at 5:28 am Reply
Juanitaimami December 25, 2022 at 5:41 am

Reply
Juliatab December 25, 2022 at 6:38 am

Reply
Juliatab December 25, 2022 at 6:51 am

Reply
MarieVop December 25, 2022 at 7:48 am Reply
MarieVop December 25, 2022 at 8:01 am

Reply
LynseyPem December 25, 2022 at 8:58 am

Reply
LynseyPem December 25, 2022 at 9:11 am Reply
SuzanneQuory December 25, 2022 at 10:08 am Reply
SuzanneQuory December 25, 2022 at 10:20 am Reply
Doloresnor December 25, 2022 at 11:18 am

Reply
Doloresnor December 25, 2022 at 11:31 am

Reply
BarbaraOrisA December 25, 2022 at 12:29 pm Reply
BarbaraOrisA December 25, 2022 at 12:42 pm

Reply
DianaTwign December 25, 2022 at 1:40 pm

Reply
DianaTwign December 25, 2022 at 1:53 pm

Reply
Anonymous December 25, 2022 at 2:34 pm Reply
AmberSkype December 25, 2022 at 2:50 pm

Reply
AmberSkype December 25, 2022 at 3:03 pm

Reply
SylviaIdeow December 25, 2022 at 4:01 pm

Reply
SylviaIdeow December 25, 2022 at 4:14 pm

Reply
Crystalplard December 25, 2022 at 5:12 pm

Reply
Crystalplard December 25, 2022 at 5:25 pm Reply
Melonieunuff December 25, 2022 at 6:22 pm Reply
Melonieunuff December 25, 2022 at 6:35 pm

Reply
TeresaShapy December 25, 2022 at 7:33 pm

Reply
TeresaShapy December 25, 2022 at 7:46 pm Reply
HelenLew December 25, 2022 at 8:44 pm

Reply
HelenLew December 25, 2022 at 8:57 pm Reply
Janicetoice December 25, 2022 at 9:55 pm

Reply
Janicetoice December 25, 2022 at 10:08 pm

Reply
MelanieCrozY December 25, 2022 at 11:05 pm

Reply
MelanieCrozY December 25, 2022 at 11:18 pm

Reply
Velmaneowl December 26, 2022 at 12:16 am

Reply
Velmaneowl December 26, 2022 at 12:29 am

Reply
WillieRon December 26, 2022 at 2:38 am

Reply
WillieRon December 26, 2022 at 2:51 am

Reply
Helengar December 26, 2022 at 3:47 am

Reply
Helengar December 26, 2022 at 4:00 am Reply
ElmerAmimi December 26, 2022 at 4:40 am Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 4:44 am Reply
Tammygueri December 26, 2022 at 4:57 am

Reply
Tammygueri December 26, 2022 at 5:10 am Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 5:34 am Reply
Berniceownek December 26, 2022 at 6:09 am

Reply
Berniceownek December 26, 2022 at 6:21 am Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 6:24 am Reply
JoellaSaw December 26, 2022 at 7:19 am Reply
JoellaSaw December 26, 2022 at 7:32 am Reply
ElmerAmimi December 26, 2022 at 7:50 am Reply
Paulafrort December 26, 2022 at 8:30 am Reply
Paulafrort December 26, 2022 at 8:43 am Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 9:18 am Reply
JessicaDrurb December 26, 2022 at 9:40 am

Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 9:51 am Reply
JessicaDrurb December 26, 2022 at 9:53 am

Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 10:21 am Reply
Junkoagete December 26, 2022 at 10:51 am Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 10:53 am Reply
Junkoagete December 26, 2022 at 11:04 am Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 11:42 am Reply
Debraror December 26, 2022 at 12:02 pm Reply
Debraror December 26, 2022 at 12:15 pm

Reply
Rhondaagile December 26, 2022 at 1:14 pm

Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 1:17 pm Reply
Rhondaagile December 26, 2022 at 1:27 pm Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 1:29 pm Reply
DorothyBlado December 26, 2022 at 2:26 pm Reply
Marthacon December 26, 2022 at 2:26 pm Reply
AndreIceva December 26, 2022 at 2:33 pm Reply
Marthacon December 26, 2022 at 2:39 pm Reply
DorothyBlado December 26, 2022 at 2:39 pm

Reply
HazelCoory December 26, 2022 at 3:38 pm

Reply
Donnamar December 26, 2022 at 3:39 pm Reply
HazelCoory December 26, 2022 at 3:51 pm Reply
Donnamar December 26, 2022 at 3:52 pm Reply
Deirdretox December 26, 2022 at 4:49 pm Reply
BeverlyHeste December 26, 2022 at 4:50 pm

Reply
BeverlyHeste December 26, 2022 at 5:03 pm

Reply
Deirdretox December 26, 2022 at 5:03 pm Reply
LizetteLep December 26, 2022 at 6:03 pm Reply
EmilyRoubs December 26, 2022 at 6:05 pm

Reply
LizetteLep December 26, 2022 at 6:16 pm Reply
EmilyRoubs December 26, 2022 at 6:19 pm Reply
HeidiFoole December 26, 2022 at 7:16 pm Reply
Mavisror December 26, 2022 at 7:22 pm

Reply
HeidiFoole December 26, 2022 at 7:30 pm Reply
Mavisror December 26, 2022 at 7:36 pm Reply
LindaExpit December 26, 2022 at 8:33 pm Reply
KimikoRes December 26, 2022 at 8:38 pm Reply
LindaExpit December 26, 2022 at 8:47 pm Reply
KimikoRes December 26, 2022 at 8:52 pm

Reply
ElmerAmimi December 26, 2022 at 9:22 pm Reply
Marilynmam December 26, 2022 at 9:56 pm Reply
HilarySkece December 26, 2022 at 10:01 pm

Reply
Marilynmam December 26, 2022 at 10:10 pm Reply
HilarySkece December 26, 2022 at 10:14 pm Reply
ElmerAmimi December 26, 2022 at 10:43 pm Reply
Patsysek December 26, 2022 at 11:12 pm Reply
CarolynDem December 26, 2022 at 11:18 pm Reply
Patsysek December 26, 2022 at 11:25 pm Reply
CarolynDem December 26, 2022 at 11:30 pm Reply
ElmerAmimi December 26, 2022 at 11:36 pm Reply
Nancydor December 27, 2022 at 12:24 am

Reply
BettyGar December 27, 2022 at 12:25 am Reply
Nancydor December 27, 2022 at 12:37 am

Reply
BettyGar December 27, 2022 at 12:37 am Reply
DeloresPah December 27, 2022 at 1:33 am Reply
GloriaKerse December 27, 2022 at 1:36 am

Reply
DeloresPah December 27, 2022 at 1:46 am Reply
GloriaKerse December 27, 2022 at 1:49 am

Reply
ElmerAmimi December 27, 2022 at 1:59 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 2:19 am Reply
ReginaMah December 27, 2022 at 2:41 am Reply
DebraFuh December 27, 2022 at 2:47 am

Reply
ReginaMah December 27, 2022 at 2:53 am Reply
DebraFuh December 27, 2022 at 3:00 am Reply
RingtonesdumpFuh December 27, 2022 at 3:08 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 3:11 am Reply
Dorcaslop December 27, 2022 at 3:51 am Reply
RonnaMoilk December 27, 2022 at 3:59 am

Reply
Dorcaslop December 27, 2022 at 4:04 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 4:05 am Reply
RonnaMoilk December 27, 2022 at 4:12 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 4:45 am Reply
Zelmavog December 27, 2022 at 5:04 am Reply
JennyMam December 27, 2022 at 5:11 am

Reply
Zelmavog December 27, 2022 at 5:16 am Reply
JennyMam December 27, 2022 at 5:23 am

Reply
ShirleyHoala December 27, 2022 at 6:13 am Reply
Dianaden December 27, 2022 at 6:23 am Reply
ShirleyHoala December 27, 2022 at 6:26 am Reply
Dianaden December 27, 2022 at 6:36 am

Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 7:14 am Reply
RufinaCop December 27, 2022 at 7:23 am Reply
YukikoClart December 27, 2022 at 7:35 am

Reply
RufinaCop December 27, 2022 at 7:37 am Reply
YukikoClart December 27, 2022 at 7:48 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 7:49 am Reply
Meaganwrabe December 27, 2022 at 8:35 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 8:38 am Reply
BobbieTax December 27, 2022 at 8:48 am

Reply
Meaganwrabe December 27, 2022 at 8:48 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 8:55 am Reply
BobbieTax December 27, 2022 at 9:01 am Reply
Chelseynow December 27, 2022 at 9:46 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 9:48 am Reply
Chelseynow December 27, 2022 at 9:59 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 10:00 am Reply
Tamratoife December 27, 2022 at 10:01 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 10:07 am Reply
ElmerAmimi December 27, 2022 at 10:10 am Reply
Tamratoife December 27, 2022 at 10:14 am Reply
evakuator_qepl December 27, 2022 at 10:23 am

эвакуатор https://www.evakuator-kazan1.ru.

Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 10:24 am Reply
MarieKeS December 27, 2022 at 10:56 am Reply
MarieKeS December 27, 2022 at 11:09 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 11:11 am Reply
Beverlyrable December 27, 2022 at 11:15 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 11:23 am Reply
Beverlyrable December 27, 2022 at 11:28 am Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 11:35 am Reply
Mildredneine December 27, 2022 at 12:08 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 12:08 pm Reply
Mildredneine December 27, 2022 at 12:21 pm Reply
JuanitaMer December 27, 2022 at 12:29 pm Reply
JuanitaMer December 27, 2022 at 12:42 pm

Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 12:43 pm Reply
Dorothydum December 27, 2022 at 1:21 pm Reply
Dorothydum December 27, 2022 at 1:34 pm Reply
Alisonwip December 27, 2022 at 1:44 pm

Reply
Alisonwip December 27, 2022 at 1:57 pm Reply
PamelaBoine December 27, 2022 at 2:35 pm Reply
PamelaBoine December 27, 2022 at 2:48 pm Reply
Dolliedib December 27, 2022 at 2:58 pm Reply
Dolliedib December 27, 2022 at 3:12 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 3:13 pm Reply
Carrieimmam December 27, 2022 at 3:46 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 3:50 pm Reply
Carrieimmam December 27, 2022 at 3:59 pm Reply
Joycejar December 27, 2022 at 4:13 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 4:22 pm Reply
Joycejar December 27, 2022 at 4:26 pm

Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 4:41 pm Reply
Mariepramn December 27, 2022 at 4:55 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 5:00 pm Reply
Mariepramn December 27, 2022 at 5:08 pm Reply
LindsayNuh December 27, 2022 at 5:27 pm Reply
LindsayNuh December 27, 2022 at 5:40 pm

Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 5:55 pm Reply
JuanaBaigo December 27, 2022 at 6:05 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 6:08 pm Reply
JuanaBaigo December 27, 2022 at 6:18 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 6:34 pm Reply
AnnetteSwith December 27, 2022 at 6:42 pm Reply
AnnetteSwith December 27, 2022 at 6:55 pm

Reply
CindaKeect December 27, 2022 at 7:17 pm Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 7:26 pm Reply
CindaKeect December 27, 2022 at 7:30 pm Reply
Karensurge December 27, 2022 at 7:57 pm Reply
Karensurge December 27, 2022 at 8:10 pm

Reply
AndreIceva December 27, 2022 at 8:21 pm